Test caption image cover [champ légende] NL

Rue de la Porte Rouge 4
1000
Openen in Google Maps

ladds.be/

Email: secretariat@ladds.bePhone: 02/512.02.90

SOCIALE HULP Telefonisch: dinsdag en woensdag van 9u tot 12u Ter plaatse, alleen op afspraak: dinsdag van 13 tot 16 uur HUURWET Per telefoon: Maandag van 13:00 tot 20:00 Donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Vrijdag van 9 tot 12 uur Ter plaatse, alleen op afspraak: Maandag van 13:00 tot 20:00 Donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Vrijdag van 9 tot 12 uur WERKGELEGENHEID/SOCIALE ZEKERHEID Per telefoon: Dinsdag van 9 tot 12 uur Woensdag van 9 tot 12 uur Ter plaatse, alleen op afspraak: Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur.

L’Atelier des Droits Sociaux heeft als sociale doelstelling de bevordering van actief burgerschap voor iedereen.

Het is gericht op de opheffing van economische, juridische en politieke uitsluiting, met name op het gebied van werk, huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale bijstand en rechtsbijstand.

Zij besteedt bijzondere aandacht aan personen die moeilijkheden ondervinden om hun rechten ten volle uit te oefenen, zodat zij ten volle aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen, en aan de instandhouding en ontwikkeling van mechanismen voor sociale solidariteit.

In dit perspectief heeft zij ten doel middelen te ontwikkelen en toe te passen die alle burgers in staat stellen hun rechten te kennen, deze te doen gelden en zich collectief te organiseren om deze te verdedigen of te bevorderen, met name door een zo ruim mogelijke voorlichting, rechtsbijstand, passende opleiding en steun voor initiatieven tot collectieve organisatie.

In hetzelfde perspectief streeft de vereniging er ook naar de politieke, economische en sociale autoriteiten te informeren over en bewust te maken van situaties van uitsluiting van sociale rechten.

De workshop sociale rechten biedt verenigingen en het publiek educatieve instrumenten en algemene documentatie over sociale rechten met het oog op

Bevordering van sociale rechten

Bestrijding van mechanismen van sociale uitsluiting

Democratisering van de rechtscultuur

*

De werkplaats voor sociale rechten wil dagelijks de sociale rechten verdedigen en bevorderen met het oog op sociale vooruitgang en de strijd tegen uitsluitingsmechanismen. In die zin wil de vereniging zich positioneren als een actor in de strijd tegen :

*tegen een ongebreideld kapitalisme dat opzettelijk sociale ongelijkheden en armoede accentueert, de natuur vernietigt en de overheersingsverhoudingen tussen degenen die hebben en degenen die niet hebben, genereert, verdedigt en versterkt.

*Voor sociale en fiscale rechtvaardigheid en waardige sociale rechten voor iedereen. In die zin is zij met name voornemens te verdedigen :

– onvoorwaardelijke, sterke en waardige sociale zekerheid en sociale bijstand;

– fatsoenlijke huisvesting voor iedereen en een einde aan dakloosheid;

– een arbeidswereld die de emancipatie en het welzijn van zijn werknemers waarborgt.

Om deze strijd te voeren, put zij haar kracht uit het dagelijkse werk dat zij met de burgers doet om hen te helpen:

*om hun sociale rechten te beheersen en te doen gelden;

*hun kritische geest ontwikkelen, zodat zij zich in hun dagelijks leven als politieke actoren kunnen opstellen.

Door haar permanente reflectie over het sociaal beleid en de mechanismen van uitsluiting wil de Werkgroep Sociale Rechten ook de aanzet geven tot de overgang van een op winst gebaseerde, ademloze maatschappij naar een duurzame maatschappij die gebaseerd is op sociale emancipatie, vrijheid en gelijkheid.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Share